Politika privatnosti

scroll
Politika privatnosti

Sadržaj

1. O politici privatnosti
2. Koju vrstu podataka prikupljamo od Vas i na koje načine to činimo?
3. Gde se čuvaju Vaši podaci i ko ima pristup njima?
4. Da li se prikupljeni podaci dele sa trećim licima?
5. Koja su Vaša prava i kako možete da ih koristite?
6. Koji je rok čuvanja Vaših podataka o ličnosti?
7. Pravni osnov i svrha prikupljanja podataka
8. Upotreba kolačića

 

O politici privatnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu „Zakon“), privredno društvo „GOGA YCI DOO“, Save Kovačevića 4E/II red, 11210 Beograd (u daljem tekstu „Društvo“ ili „Rukovalac“), kao vlasnik i upravljač sajta Nautica.rs, ima obavezu da Vam, u trenutku prikupljanja Vaših podataka, pruži određene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti. Politika privatnosti sajta Nautica.rs (u daljem tekstu „Politika privatnosti“) objašnjava Vam na koji način Društvo prikuplja Vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim. Društvo je posvećeno zaštiti i poštovanju vaše privatnosti.

Za potrebe ove Politike privatnosti definišu se sledeći pojmovi:

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime i prezime, JMBG, podataci o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

Primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

Povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Osetljivi podaci“ odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

 

Koju vrstu podataka prikupljamo od Vas i na koje načine to činimo?

Kako bi se ostvario cilj korišćenja internet prodavnice www.nautica.rs, podaci i načini na koje iste prikupljamo od korisnika su sledeći:

Kontakt forma – Ime i prezime*, e-mail*, telefonski broj*, Naslov*, Poruka – informacije se prosleđuje na e-mail kompanije;

Prilikom kupovine robe – Ime i prezime*, e-mail*, telefonski broj*, adresa* i kućni broj*, grad*, poštanski broj*, država/region*, e-mail*, telefonski broj*, okrug, naziv kompanije;

Informacije o nalogu – Sve informacije koje su potrebne za kreiranje naloga i pristup Vašem nalogu, ukoliko odlučite da se registrujete na našu platformu, a to su: e-mail adresa* i šifra koju korisnik unosi prilikom kreiranja korisničkog naloga*.

Informacije o Vašim preferencijama u praćenju naše ponude – Informacije na osnovu kojih možemo da zaključimo šta Vas od robe koju prodajemo interesuje;

Prilikom ostvarivanja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora i povraćaj proizvoda, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na otkazivanje porudžbine itd) – Ime i prezime*, e-mail*, telefonski broj*, adresa* i kućni broj*, grad*, poštanski broj*, država/region*, e-mail*, telefonski broj*, tekući račun*;

Informacije koje se prikupljaju sa računara/mobilnog uređaja – Bilo kakve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju koje koristite za pristup našem veb sajtu, kao što je adresa Internet protokola (IP adresa), koja se koristi za povezivanje uređaja na Internet, tip operativnog sistema i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite sajtu www.nautica.rs putem mobilnog telefona, prikupljene informacije će takođe uključivati, tamo gde je to dozvoljeno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge podatke mobilnog uređaja;

E-mail i druge elektronske poruke – Interakcije i elektronska komunikacija između Vas i Društva;

Reklamne interakcije – Interakcije sa našim oglasnim porukama (npr. ako reagujete na neki od naših oglasa na veb sajtu treće strane, možemo dobiti informacije o toj interakciji);

Ostali lični podaci – Podrazumevaju podatke navedene u Politici o kolačićima koja je dostupna na ovom sajtu.

* su označeni podaci za koje postoji obaveza prikupljanja u navedenim slučajevima.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, a u skladu sa tim ciljem i informisanjem korisnika, email korisnika može biti iskorišćen u svrhu marketinških kampanja (newsletter), ali se pruža mogućnost kupcima da se odjave sa mailing liste ukoliko to žele.

 

Gde se čuvaju Vaši podaci i ko ima pristup njima?

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i mi kao Društvo ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bismo iste zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Sve informacije koje nam pružite čuvaju se na našem serveru, i mogu im pristupiti isključivo ovlašćena lica za obradu podataka, u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti ili u druge svrhe za koje je ste vi kao korisnici internet sajta dali odobrenje.

 

Da li se prikupljeni podaci dele sa trećim licima?

Vaši Lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Naša obaveza je da prikupljene podatke ne koristimo u bilo koje druge svrhe.

Želimo da Vas upoznamo sa činjenicom da Vaše Lične podatke možemo preneti trećim licima u sledećim slučajevima: u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka, a pre svega u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima ili eksternim konsultantima; slučajevima, kada je to neophodno radi ostvarenja svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti, Vašim ličnim podacima mogu pristupiti i mogu ih koristiti i povezana društva Društva, a koja Društvu pružaju određenu poslovnu i operativnu podršku i sa kojima Društvo ima zaključen ugovor, kao što su npr. kurirske službe (npr. ustupanje Vašeg telefonskog broja kurirskoj službi kako bi Vam poslala poruku neposredno pre dolaska na Vašu adresu, rad na veb sajtu, usluge podrške, promocije, razvoj veb sajta, itd.). Pored toga, Društvo može, radi ostvarenja navedenih svrha obrade, Vaše lične podatke dostaviti (odnosno omogućiti pristup) trećim licima koja će te lične podatke obrađivati isključivo kao tzv. obrađivači podataka, a u svemu isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u okviru instrukcija datih od strane Društva.

 

Koja su Vaša prava i kako možete da ih koristite?

Omogućavanje pristupa Vašim ličnim podacima – pravo da budete informisani o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, načinu na koji se obrađuju kao i na pristup tim podacima i zakonom predviđene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka, kao i druga prava iz člana 26. Zakona, o kojima ste informisani ovom Politikom privatnosti.

Društvo će u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, mi možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.

Pravo zahteve ispravke i dopune Ličnih podataka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da traži bez nepotrebnog odlaganja ispravku ili dopunu netačnih podataka o ličnosti. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke dopuni.

Pravo na brisanje – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca koji je dužan da ih bez nepotrebnog odlaganja izbriše kada više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu, lice je podnelo prigovor na obradu, lični podaci su nezakonito obrađivani, lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza i lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ukoliko je ispunjen neki od uslova: lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti u roku koji omugaćava Društvu proveru tačnosti Ličnih podataka; ukoliko je obrada nezakonita a lice na koje se podaci odnose zahteva ograničenje upotrebe podataka umesto brisanja, nama više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva i Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica;

Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo da zahtevate da Vam Rukovalac dostavi podatke koje ste mu prethodno dostavili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu ako su ispunjeni uslovi, odnosno ako je: obrada zasnovana na pristanku u skladu sa relevantnim odredbama Zakona ili na osnovu ugovora i ako se obrada se vrši automatizovanim putem.

Pravo na prigovor – pravo da u svakom trenutku podnesete rukovaocu prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti, ukoliko smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na pritužbu – Imate pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“) podnesete pritužbu ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

Pravo na opoziv pristanka – dati pristanak možete opozovati u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podatka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

Koji je rok čuvanja Vaših podataka o ličnosti?

Vaši Lični podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji vaša saglasnost za to.

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis (dve godine od dana ostvarivanja Vaših zakonskih prava odnosno pet godina od izdavanja fakture).

Vaši podaci se čuvaju sve dok je Vaš korisnički nalog aktivan. Vaš korisnički nalog možete izbrisati u svakom trenutku. Nakon deaktivacije, Društvo će čuvati vaše podatke u roku od dve godine, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija zbog nesaobraznosti robe koju ste od nas kupili.

Mi ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja, rešavanja reklamacija i sl). Takođe, važeći zakonski propisi mogu zahtevati od nas da zadržimo određene podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa (ili deregistracije sa Nautica.rs) ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja sa drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa. U svakom slučaju, nećemo čuvati Vaše podatke o ličnosti u periodu dužem nego što nam je to zaista neophodno.

 

Pravni osnov i svrha prikupljanja podataka

Obrada ličnih podataka je zasnovana na sledećim pravnim osnovima:

Lični pristanak koji ste dali za obradu u jednu ili više posebno određenih svrha – Lični podaci do kojih smo došli po osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati u našoj bazi dokle god postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za korišćenje Vaših ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku.;

Molim Vas da imate u vidu da Vaš opoziv pristanka neće uticati na dopuštenost obrade podataka ličnosti koji su prikupljeni do trenutka opoziva pristanka.

Ugovor o prodaji – Društvo prikuplja Lične podatke koji su neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji zaključenog između Vas i Društva (uključujući izdavanje računa) i ispunjenja predugovornih obaveza, u kom slučaju imamo osnov za prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših Ličnih podataka, s obzirom da je takva obrada potrebna za izvršenje obaveza iz ugovora o prodaji robe putem našeg sajta u kojem ste ugovorna strana.

Ispunjenje pravnih obaveza shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima – U koliko je to potrebno, Društvo će Vaše Lične podatke koristiti za potrebe usaglašavanja sa Društva sa svojim pravnim i zakonskim obavezama, i to u meri koja se ima smatrati nužnom radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, definisanim različitim zakonima, osnov za obradu Vaših Ličnih podataka je relevantan zakonski propis (npr. Zakon o zaštiti potrošača).

Legitimni interes – obrada je potrebna radi ostvarenja legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili osnovna prava i slobode Vas kao lica na koje se ti podaci odnose a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, a iste prvenstveno obrađujemo kako bismo sa Vama zaključili ugovor o prodaji, koja se nudi putem www.nautica.rs, kao i da bismo sve obaveze iz pomenutog ugovora i Zakona o zaštiti potrošača izvršili (realizacija isporuke, naplata cene i troškova, prijem i rešavanje reklamacija). Osnov za obradu podataka u ovom slučaju je ugovor koji zaključujemo sa Vama kao i Zakon o zaštiti potrošača.

Podaci se prikupljaju prilikom posete internet stranici www.nautica.rs. gde naš Web server automatski sakuplja informacije kao što su izvorna IP adresa, vreme pristupa adresa, (URL) web stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji Web čitač koristite za pregled naših Web stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da znamo kako posetioci koriste naše Web stranice. Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes.

Vaše podatke takođe možemo koristiti u svrhu direktnog marketinga, odnosno slanja ponuda i obaveštenja o akcijama i pogodnostima koje možete ostvariti na našem sajtu. U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini („ Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) slanje komercijalne poruke elektronskim putem dozvoljeno je samo uz prethodni pristanak lica kome je takva vrsta poruke namenjena.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka u ovom slučaju je saglasnost koju dajete prijavljivanjem na našu Newsletter listu a koju možete da opozovete u bilo kom trenutku i sprečite da vas kontaktiramo u marketinške svrhe. Ukoliko opozovete saglasnost, vaši podaci će biti obrisani.

 

UPOTREBA KOLAČIĆA

Internet prezentacija sajta Nautica.rs koristi kolačiće (eng.cookies) u prikupljanju podataka, a koje koristimo pre svega u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva i naše proizvode i usluge. Kolačići doprinose boljem funkcionisanju naše platforme, i doprinose tome da nam omogućavaju da bolje razumemo potrebe korisnika.

Kolačići, oznake piksela i slične tehnologije, predstavljaju male tekstualne datoteke koje se šalju Vašem računaru prilikom posete nekoj internet prezentaciji, a koje sadrže određene količine informacija. Kolačići na internet prezentacijama Društva vrše veliki broj različitih funkcija i omogućavaju vam efikasnije kretanje po stranicama, čuvaju Vaše omiljene postavke i doprinose boljem doživljaju internet prezentacije.

Kolačići na osnovu zabeleženih informacija beleže da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korišćenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

Ukoliko ne želite da imate kolačiće na svom kompjuteru, možete isključiti ta podešavanja u svom pretraživaču. Takođe možete da obrišete kolačiće koji su već postavljeni na vaš kompjuter.

Obrađujemo kolačiće isključivo uz vašu saglasnost. Da biste povukli saglasnost, ili pristali na upotrebu kolačića, podelite odgovarajuća podešavanja u vašem pretraživaču.

U funkcionisanju internet stranica rukovaoca najčešće su sledeće vrste kolačića:

Kolačići neophodni za funkcionisanje internet stranice koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavaju osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova na pravilan način;

Statistički Kolačići, koji pomažu vlasnicima internet stranice da razumeju interakciju posetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem informacja koje se potom analiziraju, a nakon toga se kao rezultat te analize prave statistički izveštaj;

Marketinški Kolačići (Marketing Cookies), koji se koriste za beleženje navika posetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja.

 

Zašto prikupljamo kolačiće?

Kolačiće koristimo i prikupljamo kada korisnik koristi našu platformu, a oni nam daju informaciju koje strane posećujete i koliko često to radite. Na osnovu ovih informacija, odnosno korišćenjem istih u mogućnosti smo da povećamo korisnost naše platforme, naročito tu ističemo tehničke razloge, kao što je bolja navigacija stranicom.

Još jedan od razloga za korišćenje kolačića od strane naše platforme, jeste bolje korišćenje reklamnih programa, s obzirom da kolačići između ostalog prate i Vaš pretraživač sa ciljem da uvek budete prepoznati kada pristupite ostalim internet stranicama. Na osnovu ovih kolačića dolazi se do informacija o reklamiranju kada pristupite našoj internet stranici. Kao jedan od primera kolačići se koriste i kako bismo odredili Vašu interakciju u odnosu na naše promocije i ostala delovanja u vezi sa istom, na primer, kada kliknete na ponuđeni link. Ovi piksel fajlovi su obično validni određeni broj dana i omogućeni su od strane provajdera menadžmenta naših reklama.

Informacija koju takođe ovim putem prikupljamo jeste i posećenost naše platfome.

Kolačići nam dalje dozvoljavaju da vršimo personalizaciju reklama ili ponuda, u odnosu na Vaše preferencije, na osnovu čega ćemo iste formirati i prikazivati ih tokom korišćenja online usluga ili ćemo Vam slati marketinške poruke.

Koristimo kolačiće i za praćenje odgovora na online reklame i marketinške poruke. Kolačići nam pomažu da vam pokažemo reklamu koja će vam biti zanimljiva, kao i da kontrolišemo koliko puta ćete je videti i da merimo efikasnost naše reklamne kampanje.

Kolačići se koriste i za sakupljanje anonimnih, zbirnih statistika, koje nam daju uvid u činjenice koje se odnose na način korišćenja naših platforme, što nam dalje omogućava da poboljšamo strukturu, sadržaj i ostale elemente platforme.