Reklamacija i povraćaj

scroll
Reklamacija i povraćaj

Reklamacije

Ukoliko želite da izjavite reklamaciju u vezi sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem našeg sajta, a u vezi sa pogrešno obračunatom cenom ili nekim drugim nedostatkom, možete to uraditi na sledeće načine:

1. Slanjem reklamacije na elektronsku adresu goga.shop@nautica.rs;

2. Putem broja telefona +381 63 573 653 u periodu 09-17 svakog radnog dana (za artikle kupljene u online prodavnici);

3. Redovnom poštom na adresu – „GOGA YCI DOO BEOGRAD”, Save Kovačevića 4E / II red, 11210 Beograd – Krnjača (sa naznakom „Za GOGA ICE HOCKEY Internet prodavnicu“).

 

(Ne)saobraznost

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: „Zakon”) privredno društvo „GOGA YCI DOO BEOGRAD” (u daljem tekstu: „Društvo”) odgovara za nesaobraznost robe u periodu od 2 (dve) godine od datuma kupovine.

Društvo će se smatrati odgovarnim za nesaobraznost isporučene robe ugovoru u sledećim situacijama:

1. Ukoliko je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;

2. Ukoliko se nesaobraznost pojavila nakon trenutka prelaska rizika na potrošača, ali takva nesaobraznost potiče od uzroka koji je postojao pre trenutka prelaska rizika na potrošača

3. Ukoliko je nesaobraznost potrošač mogao lako uočiti, a ukoliko je Društvo izjavilo da je roba saobrazna ugovoru.

U slučaju da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio Društvo o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Društva sledeće:

• da izvrši otklanjanje nesaobraznosti, bez naknade, opravkom ili zamenom;

• da zahteva umanjenje cene koje će odgovarati nesaobraznosti;

• da raskine ugovor u pogledu tih artikala.

Potrošač ima pravo da izabere na koji način će Društvo otkloniti nesaobraznosti, odnosno da li će iste otkloniti opravkom ili zamenom.

U slučaju da se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od trenutka prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Društvo neće odgovarati za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Smatraće se da je roba saobrazna ugovoru u sledećim slučajevima:

• odgovara opisu koji je dalo Društvo;

• ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Društvu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

• ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

• po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Društva, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe

Uz svaku pošiljku kao dokaz o kupovini dobićete i dokumentaciju koja vam služi kao dokaz da ste izvršili kupovinu, zato je važno da je sačuvate sve do isteka perioda od dve godine koliko je prodavac odgovoran za nesaobraznost proizvoda, odnosno sve dok važi garantni period u slučaju da je proizvođač proizvoda izdao garantni list.

Molimo Vas da sačuvate originalnu ambalažu.

Kada nam izjavite reklamaciju, dužni smo da Vam potvrdimo prijem reklamacije i saopštimo broj pod kojim je zavedena u našoj evidenciji.

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena.

U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla).

Posebno naglašavamo da će se rok od 8 dana računati od trenutka kada primimo robu na dogovorenu adresu, jer tek po prijemu robe možemo da utvrdimo da li postoji nedostatak.

Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešavanja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.

Prilikom reklamacije se dostavlja ili stavlja na uvid račun o kupovini te robe, ali može i drugi dokaz o kupovini i/ili plaćanju robe.

 

Povrati

Ukoliko ste se odlučili da vratite proizvod ili želite da zamenite boju/veličinu artikla, to možete učiniti u roku od 14 dana od trenutka prijema pošiljke popunjavanjem obrasca koji možete preuzeti ovde.

Važno je da znate da ste u tom slučaju dužni da snosite troškove povrata robe.

Proizvod koji je predmet povrata mora biti u originalnoj ambalaži, te da na istom nema vidljivih tragova korišćenja, uz svu prateću dokumentaciju koja je uz proizvod dostavljena.
.
Vaša obaveza je da ga vratite u roku od 14 dana od datuma kada ste nam dostavili popunjen obrazac ili nas na drugi način obavestili da odustajete od kupovine.

Odgovorni ste za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan.

Mi ćemo vam najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema popunjenog obrasca ili drugog vida obaveštenja vratiti uplaćen iznos.

Uplatu iznosa možemo odložiti sve dok ne primimo robu koju nam vraćate ili dok nam ne pošaljete dokaz da ste nam poslali nazad robu.

Očekivani rok za povrat sredstava je u tom slučaju od 3 do 7 radnih dana od trenutka prijema proizvoda.

Povrat novčanih sredstava zavisi od načina plaćanja:

• ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu;

• ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca, pa je neophodno da nam dostavite broj tekućeg računa e-mailom kako bismo nesmetano izvršili povrat sredstava

 

Obaveštenje o pravu na rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem

Obaveštavaju se potrošači o pravu na rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem koji se pokreće podnošenjem predloga za pokretanje vansudskog rešavanja potrošačkog spora telu sa liste koju Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača sačinjava i javno objavljuje.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, a predlog može da se podnese tek nakon prijema odgovora na izjavljenu reklamaciju.

Trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, koje po zakonu može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno, kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo zaduženo za rešavanje vansudskih potrošačkih sporova bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.